Proszę zapoznać się z niniejszą Notą Prawną przed rozpoczęciem korzystania z tej strony internetowej („Witryny”).
Materiały zawarte na stronie są dostarczane przez FANAR S.A. („Fanar”) i grupę Seco Tools jako usługa dla klientów i mogą być użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
Uzyskując dostęp do witryny zgadzasz się na poniższe warunki. Jeśli nie zgadzasz się na nie, nie możesz korzystać z witryny.
 
 

Informacja o prawach autorskich
 
Zawartość witryny podlega prawu autorskiemu copyright 2022 FANAR S.A. (lub spółki zależne). Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zawarte tu informacje, lecz nie wyłącznie, tekst, grafika, obrazy, klipy audio i oprogramowanie są własnością Fanar i są chronione polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Nieautoryzowane wykorzystanie lub rozpowszechnianie jakichkolwiek materiałów z witryny może stanowić naruszenie praw autorskich, znaków towarowych i innych praw i podlega sankcjom cywilnym oraz karnym.
Witryna lub jakakolwiek jej część nie mogą, z wyjątkiem sytuacji, gdy wskazano inaczej, być reprodukowane, duplikowane, kopiowane, przenoszone, rozpowszechniane, przechowywane lub inny sposób wykorzystywane do celów komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Fanar. Zmiany w zawartości witryny są zabronione.
Zgadzasz się na to aby zapobiegać nieupoważnionemu kopiowaniu materiałów i zapewnieniu, że wszyscy pracownicy, w stosownych przypadkach, organizacji stosują się do tych ograniczeń.
Witryna może zawierać obrazy, które są chronione prawami autorskimi ich dostawców.
 
 

Informacja o znakach towarowych
 
Jeżeli nie zaznaczono inaczej, wszystkie znaki towarowe, nazwy marek, logo firmowe i symbole wyświetlane na stronie są własnością Fanar, podmiotów stowarzyszonych, licencjodawców lub partnerów joint venture.
Znaki towarowe Fanar, marki, logo firmowe i symbole nie mogą służyć w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Fanar.
 
 

Gwarancje i zobowiązania
 
INFORMACJE NA STRONIE SĄ DOSTARCZANE „TAK JAK JEST” BEZ JAKICHKOLWIEK WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU. FANAR NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC JAKIEJKOLWIEK STRON ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SPECJALNE LUB INNE SZKODY ZA JAKIEKOLWIEK WYKORZYSTANIE WITRYNY LUB WSZELKICH INNYCH HIPERŁĄCZE WITRYNY SIECI WEB, W TYM BEZ OGRANICZEŃ, WSZELKIE UTRACONE ZYSKI, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI, UTRATĘ PROGRAMÓW LUB INNYCH DANYCH W SYSTEMIE OBSŁUGI LUB W INNY SPOSÓB, WYNIKAJĄCE Z WYKORZYSTANIA LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI UŻYCIA INFORMACJI, NAWET JEŚLI FANAR ZOSTAŁO POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.
 
Fanar nie udziela żadnych gwarancji ani zapewnień dotyczących innych sieci web, do których możesz uzyskać dostęp za pośrednictwem witryny. Udostępniane są tylko jako udogodnienie i nie oznacza to, że Fanar ponosi lub przyjmuje jakąkolwiek odpowiedzialność za treść lub korzystanie z takich witryn. Ponadto to do Ciebie należy obowiązek podjęcia środków ostrożności i upewnienia się, że wybrane materiały są wolne od takich elementów jak wirusy, robaki, konie trojańskie i inne szkodliwe oprogramowania.
Ponadto Fanar nie gwarantuje dokładności ani kompletności informacji, tekstu, grafiki, linków lub innych elementów, które mogą być zawarte w witrynie. Informacje zawarte tu mogą być zmieniane w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. Jednakże Fanar nie zobowiązuje się do aktualizowania informacji lub innych materiałów zawartych w witrynie.
 
 

Materiały przesyłane przez użytkownika
 
Wszelkie materiały, informacje lub inne wiadomości przekazane lub wysłane do witryny („Przesłane Materiały”) będą uznane za niepoufne, niewyłączne, nieodpłatne, nieodwołalne, i niezastrzeżone. Fanar nie będzie mieć żadnych zobowiązań dotyczących zgłoszeń.
Fanar może ujawniać, kopiować, rozpowszechniać, modyfikować i w inny sposób wykorzystywać materiały użytkownika wraz ze wszystkimi danymi, obrazami, klipami audio, tekstami i innymi elementami, dla wszelkich celów komercyjnych i niekomercyjnych.
Jeśli przesyłasz dane osobowe do serwisu lub w inny sposób do Fanar, niniejszym wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez Fanar takich danych dla celów oceny informacji i rynku produktów i usług Fanar, w tym transferu danych do państw trzecich i publikowanie informacji w Internecie. Fanar będzie odpowiedzialny, zgodnie z prawem polskim, za przetwarzanie danych osobowych i Fanar może skontaktować się w przypadku nieprawidłowych danych lub innych problemów związanych z danymi osobowymi. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w zakładce Polityka Prywatności.
 
 

Inne
 
Fanar może w każdej chwili zmienić warunki niniejszej Noty Prawnej poprzez jej uaktualnianie. Ponadto Fanar zastrzega sobie według własnego uznania, prawo do monitorowania i zaprzestania dostępności witryny w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. Jeśli każdy termin, warunek lub postanowienie niniejszej Noty Prawnej zostanie uznane za bezprawne, nieważne, nieskuteczne lub dla jakiegokolwiek powodu niewykonalne, ważność i wykonalność pozostałych postanowień, warunków i przepisów nie jest w żaden sposób zagrożone lub naruszone tym samym.
 
 
____________

Fabryka Narzędzi FANAR S.A.
Płocka 11
06-400 Ciechanów, Polska
Telefon + 48 23 672 44 41
Fax +48 23 672 48 41
https://www.fanar.pl
NIP 566-00-10-444
E-mail: info@fanar.pl