KLAUZULA INFORMACYJNA – FANAR S.A.

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

 

 

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Fabryka Narzędzi FANAR S.A

ul. Płocka 11,

06-400 Ciechanów

 

 

zarejestrowana w Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO Nr KRS 0000061203, REGON 130143575, NIP 566-00-10-444 (zwana dalej: FANAR S.A.).

 

 

2) FANAR S.A. nie spełnia przesłanek określonych m.in. w art. 37 ust. 1 RODO i w związku z tym nie ma obowiązku powołania Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i naruszeń prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej: rodo@fanar.pl

 

 

3) Informujemy, że przetwarzamy dane osobowe wyłącznie przez czas niezbędny dla realizacji zamierzonych celów. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) RODO w celu zawarcia z FANAR S.A. umowy na dostawę zamówionych produktów lub świadczenie usług oferowanych przez FANAR S.A. w zakresie doradztwa, a także wykonania ciążących na FANAR S.A. obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

 

 

Dane zbierane podczas zakupu produktów na stronie https://fanar.biz

Przed rozpoczęciem korzystania z naszego serwisu, niezbędne jest zawarcie z FANAR S.A. umowy dystrybucyjnej, w której pozyskamy takie dane, jak: imię i nazwisko, nazwę firmy, adres, miejscowość, NIP, tel. kontaktowy, adres e-mail oraz dane dotyczące formy płatności. Dane te są zbierane w celu potwierdzenia zamówienia, identyfikacji w naszym systemie oraz wystawienia faktury VAT.

 

 

Dane zbierane automatycznie

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej http://old.fanar.pl, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp. Podczas kontaktu z FANAR S.A. za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty e-mail itp., przekazujecie Państwo nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail itp.

 

 

Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia zalogowania się do naszego sklepu w celu możliwości realizacji umowy dystrybucyjnej. Jeżeli korzystacie Państwo z naszego Newslettera lub w inny sposób została wyrażona zgodna na jego otrzymywanie, wykorzystamy Państwa dane wyłącznie w celu jego przesłania na wskazany adres e-mail.

 

 

4) FANAR S.A. jest uprawniony do przekazywania danych osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej: Podwykonawcami) w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej umowy. W związku z tym dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy FANAR S.A. a Podwykonawcami, w szczególności podmiotom świadczącym usługi dostawy zamówionego w FANAR S.A. towaru. Ponadto informujemy, że jesteśmy zobowiązani do przekazywania Twoich danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.

 

 

5) Dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. Przekazanie danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej może nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania zamówienia, w tym sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału Podwykonawców FANAR S.A. posiadających siedziby poza obszarem UE.

 

 

6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez z FANAR S.A. umowy dostawy lub o świadczenia usług doradczych, w związku z którymi dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie – do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej z FANAR S.A. umowy. Dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych i o rachunkowości.

 

 

7) Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadacie Państwo:

a) prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,

b) prawo żądania sprostowania danych,

c) prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),

d) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,

e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

 

 

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możecie Państwo dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

a) prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

 

 

Jeżeli dane przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes administratora danych, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

 

 

8) Informujemy, że macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

 

9) W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej z FANAR S.A. umowy, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez FANAR S.A. działań na Twoje żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez ciążącego na FANAR S.A. obowiązku prawnego – przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne.

 

 

10) W zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych została wyrażona wyłącznie w celach marketingowych podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody uniemożliwi FANAR S.A. informowanie Państwa o nowych ofertach i promocjach.

 

 

11) Możecie Państwo podlegać czynności profilowania, tj. decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, jeśli uprawnia nas do tego obowiązujący przepis prawa lub uprzednio wyraziliście Państwo na takie czynności zgodę.